Pružatelji usluga

PONTES

Opis pružatelja usluga

Pontes čini tim stručnjaka koji vrše proces procjene i rehabilitacije djece i mladih s teškoćama u razvoju.

Tim se sastoji od logopeda, defektologa, ABA terapeuta i fizioterapeuta/terapeuta senzorne integracije koji posjeduju znanja, iskustva i volju da rade s djecom i mladima, te da savjetuju i educiraju roditelje i ostale pojedince uključene u odgoj i razvoj djeteta, te je timski rad ključ uspjeha za savladavanje izazova i prepreka s kojima se pojedinac suočava kroz usvajanje novih vještina i znanja u životu.

Kako i samo ime govori (pontes-most), oni su podrška koja gradi mostove između pojedinca i okoline koja ga okružuje, te mostovima omogućiti pojedincu najbolje moguće ostvarenje u okviru njegovih mogućnosti.

Tim čine:

 • Marija Dorić - logoped
 • Žarko Čurić - fizoterapeut, senzorni terapeut, bobath terapeut
 • Ena Sabolić - ABA terapeut
 • Sonja Koludrović - defektolog
 • Nilija Poljičak - medicinksa sestra 

Teškoće u razvoju su široki pojam koji se odnosi na prepreke na koje dijete nailazi u raznim razvojnim područjima, mogu uključivati:

 • komunikaciju,
 • motoriku,
 • jezik,
 • govor,
 • kognitivne spoznaje, 
 • senzornu integraciju,
 • vizuo-motoričke sposobnosti,
 • pažnju i koncentraciju,
 • čitanje,
 • pisanje i dr.

Navedene teškoće mogu se manifestirati u pojedinaca s različitim stanjima, a neka od njih su: razvojni jezični poremećaj, kašnjenje u jezično – govornom razvoju, poremećaj iz spektra autizma, intelektualne teškoće, mucanje, specifične teškoće učenja, cerebralna paraliza, razni problemi u ponašanju, ADHD, ADD, Down sindrom i ostalo.

Metafora imena Pontes, je ona koja najbolje opisuje ulogu, koju ona ima, u razvoju osoba s teškoćama. 

 

 

Sektor

Ostali pružatelji usluga

Galerija Fotografija
Kontakt podaci