Usluga

POSVOJENJE

Opis usluge

Posvojenje je oblik obiteljsko-pravnog zbrinjavanja i zaštite djeteta bez odgovarajuće roditeljske skrbi kojim se stvara trajni odnos roditelja i djeteta. Posvojitelji posvojenjem stječu pravo na roditeljsku skrb i ono se može zasnovati samo ako je u skladu s dobrobiti djeteta. Posvojenjem nastaje među posvojiteljima i njegovim srodnicima s jedne strane te posvojenikom i njegovim potomcima s druge strane neraskidiv odnos srodstva i sva prava i dužnosti koje iz toga proizlaze.

Do koje godine se može posvojiti dijete?

Posvojenje se može zasnovati do osamnaeste (18) godine života djeteta. 

Dijete nepoznatog podrijetla može se posvojiti nakon isteka tri mjeseca od djetetova rođenja ili napuštanja djeteta.

Na koga se odnosi zabrana posvojenja? / Koga se ne može posvojiti?

 • Ne može se posvojiti krvni srodnik u ravnoj lozi, brat, ili sestra
 • Skrbnik ne može posvojiti svojega štićenika dok ga dužnosti skrbnika ne razriješi centar za socijalnu skrb.
 • Ne može se posvojiti dijete maloljetnih roditelja, osim iznimke; kada se posvojiti dijete maloljetnih roditelja može nakon godinu dana od rođenja djeteta ako nema izgleda da će se ono podizati u obitelji roditelja ili bake i djeda, odnosno drugih bližih srodnika. Za ovo posvojenje je potreban pristanak maloljetnih roditelja.

Tko može biti posvojitelj?

Posvojitelj može biti osoba u dobi od najmanje dvadeset i jedne (21) godine, koja je od posvojenika starija najmanje osamnaest (18) godina.

Ako postoje osobito opravdani razlozi, posvojitelj može biti i osoba mlađa od dvadeset i jedne (21) godine, koja je od posvojenika starija najmanje osamnaest (18) godina.

Tko može posvojiti dijete?

Dijete mogu posvojiti:

 • bračni i izvanbračni drugovi zajednički, 
 • jedan bračni ili izvanbračni drug ako je drugi bračni ili izvanbračni drug roditelj ili posvojitelj djeteta, 
 • jedan bračni, odnosno izvanbračni drug uz pristanak drugog bračnog, odnosno izvanbračnog druga, 
 • osoba koja nije u braku ili izvanbračnoj zajednici.

Posvojiti dijete može hrvatski državljanin, osim iznimke: kada posvojitelj može biti i strani državljanin ako je to u najboljem interesu djeteta. Ako su posvojitelj ili dijete strani državljani posvojenje se može zasnovati samo uz prethodno odobrenje ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Tko ne može posvojiti dijete?

Posvojiti dijete ne može osoba koja lišena prava na roditeljsku skrb, osoba koja je lišena poslovne sposobnosti ili čije dosadašnje ponašanje i osobine upućuju na to da nije poželjno povjeriti joj roditeljsku skrb o djetetu.

Koja je potrebna dokumentacija za posvojenje?

Prije pokretanja postupka za zasnivanje posvojenja bračni odnosno izvanbračni drugovi ili osoba koja želi posvojiti podnijet će centru za socijalnu skrb nadležnom prema svojem prebivalištu pisanu prijavu namjere posvojenja i zahtjev za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje.

Zahtjevu za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje podnositelji zahtjeva dužni su priložiti:

 1. rodni list,
 2. vjenčani list (za bračne drugove),
 3. dokaz o postojanju izvanbračne zajednice (za izvanbračne drugove) – pravomoćnu sudsku odluku,
 4. dokaz o državljanstvu,
 5. potvrdu liječnika o psihofizičkom zdravstvenom stanju,
 6. potvrdu poslodavca o zaposlenju,
 7. dokaz da se protiv podnositelja zahtjeva ni protiv članova njegova kućanstva ne vodi kazneni postupak.

Tko provodi procjenu podobnosti i prikladnosti za posvojenje i postupak zasnivanja posvojenja?

Procjenu podobnosti i prikladnosti za posvojenje i postupak zasnivanja posvojenja provodi centar za socijalnu skrb.

Usluga obuhvaća

Ostale usluge

Stručni profil pružatelja usluge


Korisnici usluga

Posvojitelji

Vrijeme i mjesto pružanja usluge
 • pon - pet 7:00-15:00 h
Cijena

uputnica / rješenje