Usluga

SKRBNIŠTVO

Opis usluge

Skrbništvo je oblik zaštite djeteta bez roditeljske skrbi, osobi lišene poslovne sposobnosti i osobe koja nije iz drugih razloga u mogućnosti štititi svoja prava i interese.

Djetetu štićeniku skrbništvom se nadomješta roditeljska skrb. Punoljetnom štićeniku lišenom poslovne sposobnosti skrbništvom se osigurava zaštita prava i interesa koji su mu odlukom suda o lišenju poslovne sposobnosti ograničeni.

Vrste skrbništva

Prema dobi korisnika razlikujemo skrbništvo za djecu, skrbništvo za punoljetne osobe te posebno skrbništvo i to za dijete kao i za punoljetnu osobu.

Tko je štićenik?

Štićenik je osoba pod skrbništvom. Štićenik ima pravo na zaštitu od bilo kojeg oblika zlostavljanja i ponižavajućeg postupanja, zaštita mora biti primjerena, individualizirana te u skladu s dobrobiti štićenika.

Tko obavlja poslove skrbništva?

Poslove skrbništva obavljaju centar za socijalnu skrb, skrbnik i posebni skrbnik sukladno Obiteljskom zakonu.

Kada prestaje skrbništvo?

Skrbništvo prestaje smrću štićenika ili prestankom okolnosti zbog kojih je osoba pod skrbništvom.

SKRBNIŠTVO ZA DJECU

Koje su pretpostavke za imenovanje skrbnika djetetu?

Pod skrbništvo stavit će se dijete čiji su roditelji: 

 1. umrli, nestali, nepoznati ili su najmanje mjesec dana nepoznatog boravišta,
 2. lišeni prava na roditeljsku skrb,
 3. lišeni poslovne sposobnosti u dijelu koji ih onemogućava u ostvarivanju roditeljske skrbi,
 4. maloljetni, a nisu stekli poslovnu sposobnost sklapanjem braka,
 5. odsutni ili spriječeni i nisu u mogućnosti brinuti se o svojem djetetu, a ostvarivanje roditeljske skrbi nisu povjerili osobi koja ispunjava uvjete za skrbnika,
 6. ako su dali pristanak za posvojenje djeteta.

Tko donosi rješenje o stavljanju pod skrbništvo i imenovanje skrbnika djetetu?

Centar za socijalnu skrb donosi rješenje o stavljanju djeteta pod skrbništvo i imenuje mu skrbnika.

Kome se dostavlja rješenje o imenovanju skrbnika?

Rješenje o imenovanju skrbnika dostavlja se:

 1. djetetu koje je navršilo četrnaest (14) godina,
 2. djetetu koje je mlađe od četrnaest (14) godina ako je sposobno shvatiti značenje odluke i kao ako je to u skladu s njegovom dobrobiti,
 3. roditeljima djeteta,
 4. osobi koja se imenuje skrbnikom,
 5. osobi koju je roditelj odredio u javnobilježničkoj ispravi (anticipiranoj naredbi) kako osobu za koju bi htio da se imenuje skrbnikom djeteta u slučaju njegove smrti, ako je ta osoba različita od osobe koja se imenuje skrbnikom,
 6. nadležnom matičnom te zemljišnoknjižnom odjelu suda na čijem se području nalazi imovina djeteta.

Koje su dužnosti djetetova skrbnika?

Skrbnik djeteta dužan je savjesno se brinuti o osobnim i imovinskim pravima i obvezama djeteta, a osobito o njegovu zdravlju, odgoju i obrazovanju.

SKRBNIŠTVO ZA PUNOLJETNE OSOBE

Što se podrazumijeva pod pojmom skrbništva za punoljetne osobe?

Pod pojmom skrbništva za punoljetne osobe u smislu Obiteljskog zakona podrazumijeva se skrbništvo nad punoljetnom osobom lišenom poslovne sposobnosti ili djetetom koje je poslovnu sposobnost steklo sklapanjem braka, a koje je rješenjem suda lišeno poslovne sposobnosti.

Koje su pretpostavke za lišenje poslovne sposobnosti?

Sud će u izvanparničnom postupku punoljetnu osobu koja se zbog duševnih smetnji ili drugih razloga nije sposobna brinuti o nekom od svojih prava, potreba ili interesa, ili koja ugrožava prava i interese drugih osoba o kojima je dužna skrbiti se, u tom dijelu lišiti poslovne sposobnosti. Takva osoba ne može biti potpuno lišena poslovne sposobnosti. 

Prije donošenja rješenja o lišenju poslovne sposobnosti sud će pribaviti stručno mišljenje vještaka odgovarajuće grane medicine o zdravstvenom stanju osobe za koju je pokrenut postupak lišenja poslovne sposobnosti.

POSEBNO SKRBNIŠTVO

Posebno skrbništvo za dijete

Centar za socijalnu skrb ili sud će imenovati posebnog skrbnika radi zaštite pojedinih osobnih i imovinskih prava i interesa djeteta:

 1. djetetu u bračnim sporovima i u postupcima osporavanja majčinstva ili očinstva,
 2. djetetu u drugim postupcima u kojima se odlučuje o roditeljskoj skrbi, pojedinim sadržajima roditeljske skrbi i osobnim odnosima s djetetom kad postoj spor među strankama,
 3. djetetu u postupku izricanja mjera za zaštitu  osobnih prava i dobrobiti djeteta iz nadležnosti suda kada je to propisano odredbama Obiteljskog zakona,
 4. djetetu u postupku donošenja rješenja koje zamjenjuje pristanak na posvojenje,
 5. djetetu kad postoji sukob interesa između njega i njegovih zakonskih zastupnika u imovinskim postupcima ili sporovima, odnosno pri sklapanju pojedinih pravnih poslova,
 6. djeci u slučaju spora ili sklapanja pravnog posla između njih kad ista osoba nad njima ostvaruje roditeljsku skrb,
 7. djetetu stranom državljaninu ili djetetu bez državljanstva koje se bez pratnje zakonskoga zastupnika zatekne na teritoriju Republike Hrvatske,
 8. u drugim slučajevima kada je to propisano odredbama Obiteljskog zakona, ili drugih posebnih propisa ili ako je to potrebno radi zaštite prava i interesa djeteta.

Koje su dužnosti posebnog skrbnika?

Posebni skrbnik dužan je:

 1. zastupati dijete u postupku za koji je imenovan,
 2. obavijestiti dijete o predmetu spora, tijeku i ishodu na način koji je primjeren djetetovoj dobi,
 3. prema potrebi, kontaktirati s roditeljem ili drugim osobama koje su djetetu bliske.

Posebni skrbnik je osoba s položenim pravosudnim ispitom zaposlena u Centru za posebno skrbništvo.

Posebno skrbništvo za punoljetne osobe

Centar za socijalnu skrb imenovat će posebnog skrbnika radi zaštite pojedinih osobnih i imovinskih prava i interesa:

 1. osobi u odnosu na koju je podnesen prijedlog za lišenje poslovne sposobnosti, osim u slučaju ako je ta osoba ovlastila punomoćnika,
 2. osobi kojoj najmanje tri mjeseca nije poznato boravište ili nije dostupna, a nema punomoćnika, u stvarima o kojima se odlučuje prema odredbama Obiteljskog zakona,
 3. štićeniku kad postoji sukob interesa između njega i njegova skrbnika ili bliskog srodnika, odnosno bračnog druga skrbnika, u imovinskim postupcima ili sporovima, odnosno pri sklapanju pojedinih ravnih poslova,
 4. štićenicima u slučaju spora ili sklapanja pravnoga posla između njih kad imaju istoga skrbnika,
 5. iznimno, osobi u slučaju privremene spriječenosti ili nesposobnosti za obavljanje jednokratnih neodgodivih radnji čije je poduzimanje potrebno radi zaštite prava i interesa te osobe.

Posebni skrbnik je osoba s položenim pravosudnim ispitom zaposlena u Centru za posebno skrbništvo, odnosno osoba određena javnobilježničkom ispravom (anticipirana naredba).

Tko se imenuje skrbnikom?

Rješenjem centra za socijalnu skrb skrbnikom se imenuje osoba koja ima osobine i sposobnosti za obavljanje skrbništva i koja pristane biti skrbnikom te ako je to za dobrobit štićenika.

Tko ne može biti skrbnik?

Skrbnik ne može biti osoba:

 1. koja je lišena prava na roditeljsku skrb,
 2. koja je lišena poslovne sposobnosti,
 3. čiji su interesi u suprotnosti s interesima štićenika,
 4. od koje se, s obzirom na njezino ponašanje i osobine te odnose sa štićenikom, ne može očekivati da će pravilno obavljati dužnosti skrbnika,
 5. s kojom je štićenik sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, 
 6. s čijim je bračnim, odnosno izvanbračnim drugom štićenik sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju.

Imenovanje novog skrbnika?

Ako skrbnik umre ili samovoljno prestane obavljati svoju dužnost ili ako nastanu okolnosti koje sprječavaju skrbnika da obavlja svoju dužnost, centar za socijalnu skrb će bez odgode štićeniku imenovati novog skrbnika.

Prema čemu se određuje mjesna nadležnosti?

Mjesna nadležnost centra za socijalnu skrb u poslovima skrbništva određuje se prema prebivalištu, odnosno boravištu osobe koju treba staviti pod skrbništvo ili kojoj treba imenovati posebnog skrbnika.

Usluga obuhvaća

Ostale usluge

Stručni profil pružatelja usluge


Korisnici usluga

Djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi

Obitelj - ostalo

Vrijeme i mjesto pružanja usluge
 • pon - pet 7:00-15:00 h
Cijena

uputnica / rješenje