Usluga

FIZIKALNA TERAPIJA

Opis usluge

Okosnica rada fizikalne terapije je dječja nerološka fizioterapija, a pridaje se velika važnost i radu s roditeljima kao neizostavnim članovima tima kojima se pruža potrebna podrška i edukacija.

Neurorazvojna terapija - NRT Bobath 

Dobila je ime po Karelu  i Berti  Bobath  koji su 1940.  razvili svoju metodu rada sa osobama s oštećenjima mozga koristeći refleksno inhibitorne položaje kojima su snižavali tonus, ali nisu dopuštali razvoj pokreta. Takav pristup bio je previše statičan, što je na kraju dovelo do uključivanja normalnog razvoja motorike i normalnog pokreta u tretman.

Neurorazvojni tretman se godinama usavršavao i razvijao u koncept koji nema standardizirani i točno određeni skup vježbi, već pristupa svakom djetetu individualno i cjelovito u skladu s njegovim problemima i poteškoćama. Uzima u obzir činjenicu da samo aktivno sudjelovanje djeteta te ciljani i funkcionalni zadatci mogu aktivirati nove motoričke programe u središnjem živčanom sustavu. Stoga je od presudne važnosti dobra procjena djetetovoj motoričkog sustava i potreba, trajna evaluacija djetetovog napretka, edukacija roditelja i drugih članova tima o pravilnom postupanju s djetetom.

Bobath koncept je namijenjen

  • neurorizičnoj dojenčad,
  • nedonoščadi i djeci koja imaju poteškoća u neuromotorrnom razvoju, te kasne u usvajanju posturalnih reakcija,
  • kod djece s asimetrijama držanja i kretanja i kod poremećaja u raspodjeli  mišićnoga tonusa. 
  • primjenjuje se kod djece s oštećenjima vida i sluha, poremećajem percepcije te poremećajem ravnoteže i koordinacije.
Cilj terapije je postizanje što veće samostalnosti kod djeteta te kvalitetniji senzomotorički razvoj. Važno je istaknuti rano uključivanje neurorizičnog djeteta u fizioterapijski tretman jer su najčešće rezultati tretmna proporcionalni vremenu njegovo početka.


Baby handling
Preduvjet za djelotvornost terapije je njeno redovito provođenje te uklapanje terapijskog programa u dnevni ritam djeteta. Fizioterapeut poučava roditelje kako u situacijama svakodnevnog bavljenja s djetetom može utjecati na njegov mišični tonus i na taj način potpomoći razvoju kvalitetnog držanja i kretanja. Roditelji će naučiti kako postupati sa svojom bebom u svakodnevnim aktivnostima kao što su nošenje, podizanje djeteta, hranjenje, oblačenje i igranje, te će znati kako i kada pružiti potporu djetetu, a kako dati slobodu raznolikosti normalnih uzoraka pokretanja.
Bilo bi optimalno da svaki roditelji djeteta koji ima ili nema poteškoće u ranom motoričkom razvoju, u novorođenačkoj i ranoj dojenačkoj dobi bude upućen  u osnovne principe pravilnog postupanja s djetetom ili tzv. handlinga. Na taj način svojim uobičajenim svakodnevnim postupcima  može pridonijeti kvalitetnom razvoju djetetove motorike.

Individualna medicinska gimnastika 
 Ima široko područje primjene i namijenjena je specifičnim potrebama djeteta:
  • fizoterapija nakon trauma lokomotronog sustava i dugotrajne imbolizacije
  • fizoterapija nakon upalnih stanja lokomotronog sustava
  • fizoterapija skolioza, lošeg držanja i deformacija prsnog koša
  • fizoterapija ostalih deformiteta i razvojnih anomalija te bolesti lokomotornog sustava
  • fizoterapija kose zdjelice i i tortikolisa

Kinesiotaping
U radu s djecom koristi se kao dodatak osnovnoj terapiji i produžetak terapijskog djelovanja. Terapeutska metoda koja koristi jedinstveno kreiranu elastičnu traku. Postavljanje kinesiotapinga djeluje na normalizaciju tonusa, smanjenje boli i poboljšanju elastičnosti. Unaprjeđuje funkciju različitih tkiva i fizioloških sustava. Može se primjenjivati i nositi kroz dulje periode uz kontinuirani boljitak.

Usluga obuhvaća

Ostale usluge

Rana intervencija

Stručni profil pružatelja usluge


Pružatelj usluge
Korisnici usluga

Djeca/mladi s razvojnim smetnjama

Vrijeme i mjesto pružanja usluge
Cijena

plaća se