Usluga

PRAVO NA RAD S POLOVICOM PUNOG RADNOG VREMENA RADI NJEGE DJETETA S TEŽIM SMETNJAMA U RAZVOJU

Opis usluge

Pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju može ostvariti jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja, a iznos naknade se izračunava ovisno o tome je li roditelj zaposlen ili samozaposlen.

Jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju potporu ostvaruje:

  • nakon isteka prava na rodiljni dopust ili,
  • u tijeku korištenja ili,
  • nakon isteka prava na roditeljski dopust, 
a ima pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, kao i nastaviti njegovo korištenje i nakon navršene osme godine djetetova života, sve dok ta potreba traje, a na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, uz uvjet da su oba roditelja zaposlena ili samozaposlena, kako prije početka korištenja, tako i za cijelo vrijeme trajanja dopusta.

Zaposleni roditelj djeteta s težim smetnjama u razvoju koji koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, ima pravo na novčanu naknadu obračunatu u visini iznosa isplaćene plaće umanjene za obračunate i obustavljene doprinose za mirovinsko osiguranje, predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak sukladno posebnim propisima, a koju je ostvario radeći taj mjesec u polovici punog radnog vremena, a sve prema ovjerenoj ispravi poslodavca o isplaćenoj plaći.

Samozaposleni roditelj djeteta s težim smetnjama u razvoju koji koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, ima pravi na novčanu naknadu obračunatu u visini 50% od osnovice za obračun doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje važeća za osnovu po kojoj je roditelj prijavljen na obvezno zdravstveno osiguranje i za razdoblje na koje se naknada odnosi prema propisima o doprinosima za obvezna osiguranja odnosno 50% od izabrane više mjesečne osnovice za obračun doprinosa pod uvjetom da je početak primjene više osnovice najmanje šest mjeseci prije početka korištenja ovog prava, prema podacima Porezne uprave.

Odlučivanje o priznavanju spomenutog prava zasniva se na stručno-medicinskom vještačenju Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju zapošljavanje osoba s invaliditetom, temeljem zahtjevu priložene medicinske dokumentacije, u okviru kojeg se vještači o postojanju težih smetnji u razvoju kod djeteta, te priznavanje prava u ovisnosti o navedenom vještačenju može biti dano i na određeni vremenski rok (6 mjeseci, 12 mjeseci i slično).

Također, pri započinjanju korištenja prava, kao i tijekom korištenja prava provjerava se činjenica zaposlenosti, odnosno samozaposlenosti oba roditelja, te se  provjerava  ispunjenje uvjeta staža osiguranja (koji je opisan pod rodiljnim dopustom), te ukoliko isti nije ispunjen novčana naknada iznosi 2.328,20 kune, odnosno 70 posto proračunske osnovice.

Pri započinjanju korištenja prava, kao i tijekom korištenja prava provjerava se činjenica zaposlenosti, odnosno samozaposlenosti roditelja – korisnika, da isti radi u punom radnom vremenu, kao i da drugi roditelj nije nezaposlen prema propisima o zapošljavanju, uz iznimku roditelja koji sam brine i njeguje dijete, odnosno ako drugi roditelj koji je nezaposlen nije u mogućnosti zbog svog psihofizičkog stanja pružiti potrebnu njegu djetetu, ako je na odsluženju vojnog roka ili se nalazi u pritvoru ili na izdržavanju kazne zatvora duže od 30 dana.

Pravo ne može ostvariti roditelj, odnosno pravo prestaje za vrijeme 

  • dok je dijete stalno ili tjedno smješteno u zdravstvenoj ustanovi 
  • ili ustanovi socijalne skrbi,
  • odnosno ako je dijete smješteno u predškolskoj ustanovi u kojoj ima smještaj svakodnevno duže od osam sati.

 Postupak za ostvarivanje navedenih prava provode područne službe i regionalni uredi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).
Usluga obuhvaća

Novčana davanja

Ostale usluge

Stručni profil pružatelja usluge


Korisnici usluga

Obitelj - ostalo

Djeca/mladi s razvojnim smetnjama

Vrijeme i mjesto pružanja usluge
Cijena

besplatna