Usluga

LOGOPEDSKA TERAPIJA

Opis usluge

Provodi se s  djecom i mladima kako bi unaprijedili njihove komunikacijske i jezično-govorne vještine, te vještine čitanja i pisanja, te se provodi ukoliko je prisutno:

  •   odstupanje u socijalnoj komunikaciji,
  •   kašnjenje u jezično-govornom razvoju,
  •   netečnost u govoru,
  •   fonološke i artikulacijske teškoće,
  •   teškoće u čitanju i pisanju.

Trajanje terapije je 50 minuta i cijena je 200,00 kn.

Usluga obuhvaća

Rana intervencija

Psihosocijalna podrška

Stručni profil pružatelja usluge


Pružatelj usluge
Korisnici usluga

Djeca/mladi s razvojnim smetnjama

Vrijeme i mjesto pružanja usluge
Cijena

plaća se