Usluga

LOGOPEDSKA DIJAGNOSTIKA

Opis usluge

Logopedska dijagnostika uključuje prikupljanje valjanih i pouzdanih podataka, njihovo objedinjavanje i tumačenje na temelju opservacije i dijagnostičkih testova te donošenje odluke o odsutnosti ili prisutnosti poremećaja iz područja socijalne komunikacije, jezika, govora i glasa.

Logopedska dijagnositka uključuje:

  •  pisanje logopedskog nalaza,
  • određivanje terapijskih ciljeva ukoliko su potrebni.

Ukoliko je potrebno može se obaviti u dva dolaska:

  • nakon obavljene dijagnostike dogovara se termin kada će se roditeljima prezentirati napisani logopedski nalaz,
  • tada dolaze bez djeteta i dobivaju informacije o rezultatima dijagnostike kao i savjete i smjernice za rad u kućnom okruženju i prijedlog za uključivanje u logopedsku terapiju ili neku drugu dijagnostiku, procjenu i/ili terapiju ukoliko je potrebno.


Logopedska djagnostika traje 60 do 90 minuta i cijena je 400 kuna.

Usluga obuhvaća

Psihosocijalna podrška

Savjetovanje i pomaganje

Stručni profil pružatelja usluge


Pružatelj usluge
Korisnici usluga

Djeca/mladi s razvojnim smetnjama

Vrijeme i mjesto pružanja usluge
Cijena

plaća se