Usluga

DEFEKTOLOŠKA TERAPIJA

Opis usluge

Defektološki rad uključuje postupke procjene i rehabilitacije. Uočavaju se odstupanja u razvoju nakon čega slijedi rad na različitim područjima djetetova razvoja kroz individualni pristup djetetu, kontinuirano praćenje djetetova napretka i savjetovanje roditelja, a po potrebi i ostalih osoba (npr. asistenata, učitelja, odgajatelja) uključenih u djetetovu svakodnevnicu.

Terapija uključuje rad na razvoju:

  • kognitivnih vještina,
  • vještina samozbrinjavanja,
  • perceptivnih vještina,
  • igre,
  • socijalnih interakcija,
  • pažnje i koncentracije,
  • fine motorike i grafomotorike,
  • predškolskih vještina.
Terapija traje 50 minuta i cijena je 200,00 kuna.

Usluga obuhvaća

Psihosocijalna podrška

Savjetovanje i pomaganje

Stručni profil pružatelja usluge


Pružatelj usluge
Korisnici usluga

Djeca/mladi s razvojnim smetnjama

Vrijeme i mjesto pružanja usluge
Cijena

plaća se