Usluga

ABA TERAPIJA

Opis usluge

ABA terapija se provodi prema principima Primijenjene analize ponašanja (ABA/PAP). Ovakva terapija u fokus stavlja ponašanje, te ono što mu prethodi i što slijedi nakon ponašanja.Tada se radi na topografskom definiranju ponašanja (odnosno, definiranju izgleda ponašanja), te u kojim se kontekstima ponašanje pojavljuje ili ne pojavljuje. Uz pomoć ovih principa utvrđujemo najbolji mogući način učenja novih ponašanja/vještina.

ABA terapija provodi se i prilikom smanjivanja nepoželjnih ponašanja koja se često pojavljuju tijekom učenja novih vještina. Terapija stavlja veliki naglasak na motivaciju osobe kako bi se samostalno i svojevoljno uključivala u rad

Tijekom terapije radi se na:

 • razvijanju sustava komunikacije s okolinom, igri,
 • pažnji i koncentraciji,
 • vizualnoj percepciji,
 • motoričkoj imitaciji,
 • vokalnoj imitaciji,
 • razumijevanju, dijalogu, 
 • preusmjeravanju nepoželjnih ponašanja,
 • samozbrinjavanju,
 • i drugim za razvoj važnim vještinama.

ABA terapija uključuje:

 • izradu Individualnog edukacijskog plana (IEP) i upućivanje u isti,
 • izradu Plana bihevioralne intervencije (PBI) ukoliko se radi na smanjivanju nepoželjnog ponašanja, te upućivanje u isti.

Podaci se sakupljaju:

 • posredno, iz razgovora/intervju-a s roditeljima, te ljudima uključenima u odgoj i obrazovanje osobe,
 • neposrednim promatranjem osobe, te kroz rad.

Trajanje terapije je 50 minuta i cijena je 200,00 kuna.

Usluga obuhvaća

Ostale usluge

Stručni profil pružatelja usluge


Pružatelj usluge
Korisnici usluga

Djeca/mladi s razvojnim smetnjama

Vrijeme i mjesto pružanja usluge
Cijena

plaća se